sexta-feira, 31 de maio de 2013

LIVRO DE GÊNESIS CAPITULO 1 EM HEBRACO

 1 -  בראשית ברא אלהים
את השמים ואת
הארץ׃
 2 -  והארץ היתה תהו
ובהו וחשך על־פני
תהום ורוח אלהים
מרחפת על־פני
המים׃
 3 -  ויאמר אלהים יהי
אור ויהי־אור׃
 4 -  וירא אלהים
את־האור כי־טוב
ויבדל אלהים בין
האור ובין החשך׃
 5 -  ויקרא אלהים לאור
יום ולחשך קרא
לילה ויהי־ערב
ויהי־בקר יום אחד׃
 6 -  ויאמר אלהים יהי
רקיע בתוך המים
ויהי מבדיל בין
מים למים׃
 7 -  ויעש אלהים
את־הרקיע ויבדל
בין המים אשר מתחת
לרקיע ובין המים
אשר מעל לרקיע
ויהי־כן׃
 8 -  ויקרא אלהים לרקיע
שמים ויהי־ערב
ויהי־בקר יום שני׃
 9 -  ויאמר אלהים יקוו
המים מתחת השמים
אל־מקום אחד ותראה
היבשה ויהי־ כן׃
 10 -  ויקרא אלהים ליבשה
ארץ ולמקוה המים
קרא ימים וירא
אלהים כי־ טוב׃
 11 -  ויאמר אלהים תדשא
הארץ דשא עשב
מזריע זרע עץ פרי
עשה פרי למינו אשר
זרעו־בו על־הארץ
ויהי־כן׃
 12 -  ותוצא הארץ דשא
עשב מזריע זרע
למינהו ועץ
עשה־פרי אשר
זרעו־בו למינהו
וירא אלהים
כי־טוב׃
 13 -  ויהי־ערב ויהי־בקר
יום שלישי׃
 14 -  ויאמר אלהים יהי
מארת ברקיע השמים
להבדיל בין היום
ובין הלילה והיו
לאתת ולמועדים
ולימים ושנים׃
 15 -  והיו למאורת ברקיע
השמים להאיר
על־הארץ ויהי־כן׃
 16 -  ויעש אלהים את־שני
המארת הגדלים
את־המאור הגדל
לממשלת היום ואת־
המאור הקטן לממשלת
הלילה ואת
הכוכבים׃
 17 -  ויתן אתם אלהים
ברקיע השמים להאיר
על־הארץ׃
 18 -  ולמשל ביום ובלילה
ולהבדיל בין האור
ובין החשך וירא
אלהים כי־ טוב׃
 19 -  ויהי־ערב ויהי־בקר
יום רביעי׃
 20 -  ויאמר אלהים ישרצו
המים שרץ נפש חיה
ועוף יעופף
על־הארץ על־פני
רקיע השמים׃
 21 -  ויברא אלהים
את־התנינם הגדלים
ואת כל־נפש החיה
הרמשת אשר שרצו
המים למינהם ואת
כל־עוף כנף למינהו
וירא אלהים
כי־טוב׃
 22 -  ויברך אתם אלהים
לאמר פרו ורבו
ומלאו את־המים
בימים והעוף ירב
בארץ׃
 23 -  ויהי־ערב ויהי־בקר
יום חמישי׃
 24 -  ויאמר אלהים תוצא
הארץ נפש חיה
למינה בהמה ורמש
וחיתו־ארץ למינה
ויהי־כן׃
 25 -  ויעש אלהים את־חית
הארץ למינה
ואת־הבהמה למינה
ואת כל־רמש האדמה
למינהו וירא אלהים
כי־טוב׃
 26 -  ויאמר אלהים נעשה
אדם בצלמנו
כדמותנו וירדו
בדגת הים ובעוף
השמים ובבהמה
ובכל־הארץ
ובכל־הרמש הרמש
על־הארץ׃
 27 -  ויברא אלהים
את־האדם בצלמו
בצלם אלהים ברא
אתו זכר ונקבה ברא
אתם׃
 28 -  ויברך אתם אלהים
ויאמר להם אלהים
פרו ורבו ומלאו
את־הארץ וכבשה
ורדו בדגת הים
ובעוף השמים
ובכל־חיה הרמשת
על־הארץ׃
 29 -  ויאמר אלהים הנה
נתתי לכם
את־כל־עשב זרע זרע
אשר על־פני כל־
הארץ ואת־כל־העץ
אשר־בו פרי־עץ זרע
זרע לכם יהיה
לאכלה׃
 30 -  ולכל־חית הארץ
ולכל־עוף השמים
ולכל רומש על־הארץ
אשר־בו נפש חיה
את־כל־ירק עשב
לאכלה ויהי־כן׃
 31 -  וירא אלהים
את־כל־אשר עשה
והנה־טוב מאד
ויהי־ערב ויהי־בקר
יום הששי׃Nenhum comentário:

Postar um comentário